پاسخ: آخرین SPP و iLO5 2.72

اکنون باید در دسترس باشد — یک بار دیگر آن را امتحان کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/latest-spp-and-ilo5-2-72/m-p/7174955#M179295