پاسخ: آدرس های مک تکراری در کتابخانه ESL

من قبلاً این را با اتصال بین فریم ها دیده ام اما هرگز در یک قاب واحد نبوده است. من فکر می کنم ممکن است یک پین خمیده روی کانکتور در CLX یا روی CPC وجود داشته باشد. یا کابل باید تعویض شود و باید در این کیت کابل باشد

822391-001 SPS-CABLE KIT HW REV2, 815359-001 SPS-board Assmbly: 18/24 CPC3, 815364-001 SPS-board: 18/24 CLX
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/duplicated-mac-addresses-in-esl-library/m-p/7191562#M57619