پاسخ: آدرس های مک تکراری در کتابخانه ESL

@Vinky_99


ارائه طرح/راه حل بدون نگاه کردن به بلیط دشوار خواهد بود. اگر این دستگاه تحت گارانتی/قرارداد باشد. لطفاً با تیم BreakFix تماس بگیرید تا عیب را شناسایی کرده و هر جزء لازم را جایگزین کنید.


 


– پیوندی برای راهنمایی شما برای رسیدن به تیم پشتیبانی


 


لطفاً هنگام ثبت تماس با پشتیبانی، این شناسه موردی را ارجاع دهید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/duplicated-mac-addresses-in-esl-library/m-p/7187560#M57527