پاسخ: آدرس IP Nimble mgmt

سوال مربوط به آن پورت های مدیریتی eth0:
چه اتفاقی می‌افتد وقتی همه آن‌ها به یکباره از برق جدا شوند یا به دلیل اتصال بهتر، هیچ شکستی وجود نداشته باشد؟

آیا Nimble Storage به طور معمول کار می کند و فقط صفحه وب مدیریت در دسترس نخواهد بود؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/nimble-mgmt-ip-address/m-p/7175413#M3093