پاسخ: آسیب‌پذیری OneView 8 tls-dh-primes

آیا می توانید اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه دهید؟

  • از چه نسخه HPE OneView استفاده می کنید؟
  • چگونه این را تأیید می کنید؟منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/oneview-8-vulnerability-tls-dh-primes/m-p/7184442#M7994