پاسخ: آیا می توانیم از درایوهای رمزگذاری شده با درایوهای غیر رمزگذاری شده در 3PAR 8200 استفاده کنیم؟

آره.

از آنجایی که آرایه شما است نه با استفاده از رمزگذاری، می تواند از درایوهای “ساده” یا رمزگذاری خودکار (SED) استفاده کند. مهم نیست که درایوهای SED در آرایه دارید.

بدیهی است که نمی‌توانید رمزگذاری را فعال کنید و از آن استفاده کنید مگر اینکه همه را جایگزین کنید غیر-درایوهای SED
(و مجوز رمزگذاری را دریافت کنید.)
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/can-we-use-encrypted-drives-with-non-encrypted-drives-on-3par/m-p/7179130#M8216