پاسخ: آیا می توانیم 4 دیسک را به 3PAR 8200 اضافه کنیم؟

سلام سرینی

این یک خبر خوب برای من و مشتری است. اما شک دیگر من این است که “”ما در حال برنامه ریزی برای اضافه کردن دیسک های SSD 1.92 ترابایتی، موجود با 920 گیگابایت هستیم، نحوه استفاده چگونه خواهد بود؟

آیا طبق پیکربندی RAID به 1.92 ترابایت یا 920 گیگابایت کامل نیاز دارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/can-we-add-4-disks-on-3par-8200/m-p/7178449#M8178