پاسخ: آیا نمی‌توانید فضا را در شرایطی که hpe samplivity thin provisioning است بازیابی کنید؟

از پاسختان ممنونم!
Storage Migration نمی‌تواند ادامه یابد زیرا در حال حاضر هیچ نوع دیگری از ذخیره‌گاه داده وجود ندارد.
(فقط SVT-DATASTORE1، SVT-DATASTORE2 از همان نوع NFS3 موجود است)

من یک سوال دیگر هم دارم.
آیا این یک مشکل موجود است که ذخیره‌گاه‌های داده NFS3 به سادگی قادر به بازیابی ظرفیت نیستند؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/can-t-reclaim-space-when-it-s-hpe-simplivity-thin-provisioning/m-p/7187163#M4045