پاسخ: آیا وصله های HPUX 11.11 دیگر در دسترس هستند؟

آیا سعی کردید GCC را از این وب سایت نصب کنید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hp-ux-general/are-hpux-11-11-patches-available-anymore/m-p/7187647#M238928