پاسخ: ابزارهای سیستمی F9_از مرورگر وب

با تشکر برای uddate.. هنوز هم همان صفحه.
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/system-utilities-f9-from-web-browser/m-p/7176018#M9540