پاسخ: اتصال-HPOVMgmt از طریق کار حساب غیرتعاملی به 2 از 4 دستگاه (محلی au

خوشحالم که توانستید مشکل را ریشه‌یابی کنید. در آینده پیشنهاد می کنم از آن استفاده کنید ردیاب مسائل پروژهبرای گزارش مشکلات مربوط به کتابخانه HPE OneView PowerShell.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/connect-hpovmgmt-fails-via-non-interactive-account-task-to-2-of/m-p/7181014#M7840