پاسخ: -اجبار -بازنویسی تفاوت ها و عواقب سوئیچ هنگام ارتقاء سیستم عامل Smart A

دستور force برای اجبار یک سیستم عامل استفاده می شود، اما سعی کنید به روشی متوالی به روز رسانی کنید. اگر مشکل همچنان ادامه دارد، ارتقاء آفلاین را امتحان کنید. من می بینم که این سیستم عامل در SPP Gen9.1 موجود است:-

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00127066en_us

سعی کنید به روز رسانی را در حالت تعاملی انجام دهید و فقط کنترلر را انتخاب کنید.

اگر همچنان مشکل داشت، یک بلیط پشتیبانی وارد کنید.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/force-rewrite-switch-differences-and-consequences-when-upgrading/m-p/7182062#M180485