پاسخ: استاندارد ML350 Gen 11 Intel® VROCچرا می خواهید از VROC اینتل به جای یک کنترلر RAID واقعی استفاده کنید؟ به نظر راه اندازی کمتر از بهینه برای یک سرور واقعی است. به پیکربندی RAID0 اشاره ای نکنیم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ml350-gen-11-intel-vroc-standard/m-p/7202514#M184464