پاسخ: استعلام مسئله قفسه گسترش HF20

متشکرم ماهش، ما این گزینه را بررسی خواهیم کرد
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/hf20-expansion-shelf-issue-enquiry/m-p/7185483#M720