پاسخ: استفاده از Synergy / Hypervisor Cluster

سلام @runanbond،


می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/synergy-hypervisor-cluster-usage/m-p/7181171#M1215