پاسخ: استقرار سادگی گیر کرده است

سلام @NAN11

آیا ممکن است که شما دو نمونه از Deployment Manager در حال اجرا داشته باشید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/simplivity-deployment-stuck/m-p/7179366#M3749