پاسخ: استقرار dHCI و Nimble

dHCI قرار نیست بارها و بارها توسط مشتریان راه اندازی شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/dhci-and-nimble-deployment/m-p/7174518#M3083