پاسخ: اسکریپت برای تنظیم سیاست های چند مسیری برای میزبان های جدید ESXi

من از VMware PowerShell CLI استفاده می کنم.

برای ایجاد لیستی از میزبان ها و خط مشی فعلی:

Get-VMHost <میزبان | میزبان با wildcard> | دیسک Get-ScsiLun -LunType | Where {$_.MultipathPolicy -ne “RoundRobin”}

برای تنظیم خط مشی از همین دستور با کمی اضافی در پایان استفاده کنید:

Get-VMHost <میزبان | میزبان با wildcard> | دیسک Get-ScsiLun -LunType | Where {$_.MultipathPolicy -ne “RoundRobin”} | Set-ScsiLun -MultipathPolicy “RoundRobin”

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-performance-and-data/script-to-set-multipathing-policies-for-new-esxi-hosts/m-p/7183659#M1505