پاسخ: اسکریپت یا گزارش برای بازیابی تنظیمات تنظیم کننده برق

من متوجه شدم که چگونه این کار را از طریق powershell انجام دهم – من این را می بندم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-OneView/Script-or-Report-to-Retrieve-Power-Regulator-Settings/m-p/7171931#M7433