پاسخ: اشکال زدایی مشکلات دسترسی SSH در یک دستگاه قدیمی vms 6.2 UCX 4.0 – تمام ایده هااجازه دهید هر دو پاسخ را رمزگشایی کنم – که بسیار قدردانشان هستم – و اطلاعات بیشتری ارائه خواهم کرد. پست اصلی من کاملا برای من واضح بود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/debugging-ssh-access-issues-on-an-old-vms-6-2-ucx-4-0-machine/m-p/7202517#M105888