پاسخ: افزودن سومین گره به خوشه موجود…خطا مرحله 8 از 43 ERR_INVALID_CONFIG

این راه حل بود زیراکارت NS204i-p تا نسخه 4.1.3 پشتیبانی نمی شود. من یک بلیط با پشتیبانی باز داشتم اما توانستم سریعتر راه حل را در اینجا دریافت کنم. با تشکر از همه.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/adding-third-node-to-existing-cluster-error-step-8-of-43-err/m-p/7187599#M4058