پاسخ: افزودن فریم های جدید به حلقه FLM موجود

تا زمانی که توپولوژی LINK FLM یک حلقه سالم است، باز کردن حلقه برای افزودن بیشتر قطعا مخل نیست.

به یکی از “محفظه ها” بروید و آن را بررسی کنید توپولوژی پیوند فریم دیدن.

همچنین، اگر قاب اضافه می‌کنید، لطفاً بررسی کنیدhttp://www.hpe.com/support/BP-Grow-HPE-Snergy-Logical-Enclosures

ممکن است آنها را به‌عنوان LEهای جداگانه اضافه کنید تا مجبور نباشید آن فرآیند را دنبال کنید، اما بسته به قصد شما، احتیاط‌ها و اطلاعات آماده‌سازی دارد که ممکن است مفید باشد.




منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/adding-new-frames-to-existing-flm-ring/m-p/7178543#M1172