پاسخ: امکان اتصال به حجم های ذخیره سازی از طریق سرور ویندوز 2012 وجود ندارد

سلام،


 


به نظر می رسد حجم ها به سرور میزبان نگاشت نشده اند.


مشخص نیست مدل آرایه MSA 2040 یا MSA 2050 است.


 


برای اطلاعات و مراحل نقشه برداری حجم به سرور میزبان به صفحات 90-93 MSA 2040 SMU مراجعه کنید:


  


برای اطلاعات و مراحل نقشه برداری حجم به سرور میزبان، به صفحات 112-115 MSA 2050 SMU مراجعه کنید:


 

منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/unable-to-connect-to-storage-volumes-through-windows-server-2012/m-p/7189965#M16568