پاسخ: انتشار سخت افزار برای نسل سوم Intel Xeon HPE Simplivity 380؟

@NicoRap


در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در مورد این موضوع وجود ندارد که بتوانم آن را پیدا کنم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/hardware-release-for-3rd-gen-intel-xeon-hpe-simplivity-380/m-p/7179125#M3737