پاسخ: انتقال حمله 1 (دو دیسک) به حمله 10 (چهار دیسک)منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/migrate-raid-1-two-disk-to-raid-10-four-disk/m-p/7179497#M180049