پاسخ: اندازه شبکه طرح بندی مرکز داده ?? چگونه قفسه های 800 میلی متری اضافه کنم؟لطفا برای اطلاعات بیشتر به مدارک زیر مراجعه کنید:


قفسه های پشتیبانی شده و گزینه های رک: – https://techlibrary.hpe.com/docs/synergy/synergy_12000/setup_install/GUID-C8E44E37-A4C8-4752-A7DC-892708A36446.html
تغییر طرح یک مرکز داده:


همانطور که قبلاً گفته شد فاصله شبکه در HPE به مضرب 600 میلی متر تنظیم شده است.


در صورت فاصله 800 میلی متری، باید یک کیس با HPE بلند کنید. ما می توانیم با تیم مناسب برای احتمالات بررسی کنیم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/data-center-layout-grid-size-how-do-i-add-800mm-racks/m-p/7200299#M8631