پاسخ: برای نهایی کردن پیام، مخزن پروژه را اضافه کنید

سلام سنگهون

لطفاً به پیوند سند در راه اندازی مخزن پروژه مراجعه کنید

https://docs.containerplatform.hpe.com/54/reference/epic/working-with-ai-ml/project-repository/CreatingUpdating_a_Project_Repository.html

امیدوارم این به شما کمک کند تا بینش خود را بدست آورید و ادامه دهید

با تشکر،
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-ezmeral-software-platform/add-project-repository-to-finalize-message/m-p/7180500#M275