پاسخ: به محدودیت فضای استخر مجازی رسیده است. استخر پر است

سلام @kavandi


خوشحالیم که می دانیم مشکل حل شده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/the-virtual-pool-space-limit-has-been-reached-the-pool-is-full/m-p/7181109#M16217