پاسخ: تخصیص پورت های آپلینک فریم HP SYnergy 12000

چه ماژول Virtual Connect را نصب کرده اید و می خواهید از آن استفاده کنید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/hp-synergy-12000-frame-uplink-ports-allocation/m-p/7192372#M1348