پاسخ: تشخیص خطای برق سیستم در MicroServer Gen8

OP، من همین خطا و دنباله بایت را دارم. چه راهکاری برای این موضوع داشتید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/system-power-fault-detected-microserver-gen8/m-p/7176739#M179615