پاسخ: تغییر نام کاربری برای انجمن انجمن

با عرض پوزش، اگر می توان آن را به CAG_CBR تغییر داد



منبع: https://community.hpe.com/t5/your-questions-about-the-hpe/username-change-for-comunity-forum/m-p/7215736#M12081