پاسخ: تقویت کننده iLO به دلیل SMTP EHLO ایمیل ارسال نمی کند

AFAIK، این موارد رایگان است و به شماره سریال محصول شما مرتبط نیست زیرا شماره سریال اطلاعات محرمانه است و نمی توان آن را در انجمن های عمومی به اشتراک گذاشت. به همین دلیل در مرکز پشتیبانی حاضر نمی شوند. بنابراین اگر مشکل نیاز به تجزیه و تحلیل لاگ مناسب دارد، باید با پشتیبانی فنی تماس بگیرید و یک مورد ایجاد کنید. آن پرونده در آنجا ظاهر می شود. این چیزی بود که برای من توضیح داده شد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/ilo-amplifier-fails-to-send-e-mails-due-to-smtp-ehlo/m-p/7181374#M9623