پاسخ: تلاش برای بازیابی اتصالات

/ استراحت / اتصالات با هیچ چیز دیگری غیر از Synergy با HPE OneVIew 7.0 یا جدیدتر پشتیبانی نمی شود. اتصالات توسط دستگاهی مدیریت می شوند که مجموعه شبکه/شبکه ​​مرتبط را به اتصالات نمایه سرور مدیریت شده نگاشت می کنند. اگرچه مدیریت اتصال را برای Gen10 و سرورهای رک جدیدتر معرفی کردیم، آنها اتصالات مدیریت نشده هستند. بنابراین این نقطه پایانی API روی VMA کار نخواهد کرد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/trying-to-retrieve-connections/m-p/7179822#M7763