پاسخ: تمام دیسک خراب شده است

امروز عمل “پریز و جدا کردن” را انجام دادم و چراغ های آبی و نارنجی روشن است. این یعنی چی؟ وقتی “shownode” را انجام دادم، هنوز نتوانستم آن را مشاهده کنم. من یک ویدیو پیوست می کنم.https://s12.gifyu.com/images/gif34010f0133eafcef.gif 

چه روش های دیگری را باید امتحان کنم؟ دستگاه قدیمی است و قرارداد پشتیبانی ندارد. آیا دیسک SSD داخل node0 ممکن است مرده باشد؟ اگه عوضش کنم بوت میشه؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/all-disk-degraded/m-p/7187594#M8517