پاسخ: تنظیم مجدد کارخانه آلترا 6010 آرایه

بستگی به میزان “تنظیم مجدد” شما دارد.می خواهی به چه چیز برسی؟

آرایه — تنظیم مجددیک آرایه مستقل را به حالتی تنظیم می کند که می توانید آن را اجرا کنیدبرپایی دوباره دستور دهیدهیچ داده ای از بین نخواهد رفت.با استفاده از این دستور انجام می شود نه آرایه را به حالت کاملاً بدون مقدار اولیه برگردانید.

شما باید با پشتیبانی Nimble کار کنید تا آن را به aبه طور کامل حالت اولیه کدام اراده تمام داده ها را حذف کنید
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/factory-reset-alletra-6010-array/m-p/7178789#M3114