پاسخ: جایگزینی ماژول کش در P840

اگر فقط ماژول حافظه پنهان کارت قدیمی با یک ماژول جدید جایگزین شود، بر تنظیم RAID یا داده های ذخیره شده در HDD تأثیر می گذارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/replacing-cache-module-on-p840/m-p/7186325#M181253