پاسخ: جریان هوا با استفاده از باطن mysql، ModuleNotFoundErrorسلام دیو،

ما Rhel 8.8 را اجرا می کنیم و بله آن را نصب کرده ایم.

 

# دور در دقیقه -qa | grep -y mysql

python2-PyMySQL-0.8.0-10.module+el8.1.0+3111+de3f2d8e.noarch

python3-PyMySQL-0.10.1-2.module+el8.4.0+9657+a4b6a102.noarch
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-ezmeral-software-platform/airflow-using-mysql-backend-modulenotfounderror/m-p/7201151#M537