پاسخ: حداقل نسخه بین آرایه های تکراری؟

من VCM را بررسی کرده بودم، اما تکرار را در کشویی از دست دادم. این تأیید می کند که نسخه پشتیبانی نمی شود، از راهنمایی شما متشکرم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-performance-and-data/minimum-version-between-replicating-arrays/m-p/7192094#M1564