پاسخ: خرابی سرویسسلامبرایان،


با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری جزئیات. اینبه تیم مربوطه گزارش شده است و شخصی از تیم با شما تماس خواهد گرفت.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/service-failure/m-p/7200258#M19142