پاسخ: خطای بحرانی سرور (اطلاعات سرویس: خطا روشن، برد سیستم، AUX/Main EFU

سلام،

لطفاً مطمئن شوید که پیش نیازهای اضافه کردن این کارت را رعایت می کنید. رجوع به QuickSpecs این سرور، صفحه شماره 61، 62

موضوع مشابهی در اینجا مورد بحث قرار می گیرد اما برای مدلی متفاوت.
حداکثر دو شتاب دهنده گرافیکی HPE NVIDIA Quadro RTX 6000/RTX 8000 پشتیبانی می شود

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
پشتیبانی اخیر منتشر شده
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/server-critical-fault-service-information-power-on-fault-system/m-p/7181832#M180437