پاسخ: خطای پاورشل "مسیر برای HPE 3PAR cli پیدا نشد"

من فقط کیت ابزار Powershell را دارم،

من cli ندارممنبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/powershell-error-quot-path-for-hpe-3par-cli-was-not-found-quot/m-p/7215159#M9303