پاسخ: خطای ilorest serverinfo

سلام،

شما می توانید این پست انجمن را با عنوان “iLO MAC“و ببینید آیا این کمکی می کند یا خیر.

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ilorest-serverinfo-error/m-p/7188518#M181579