پاسخ: خطای SimpliVity Upgrade Manager

منم همین خطا رو دارم نمیدونم چرا
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/simplivity-upgrade-manager-error/m-p/7178131#M3695