پاسخ: درایور Hd max و hpdsa

یک سال بعد و هنوز از 5+ هسته پشتیبانی نمی شود؟

آیا راهی برای غیرفعال کردن raid0 در بایوس وجود دارد و همان درایو ahci در سطح سیستم عامل وجود دارد (تا زمانی که md ایجاد شود)؟

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hd-max-and-hpdsa-driver/m-p/7178323#M179855