پاسخ: درایور HP 10G 554FLR freebsd

در مورد من، درایور به احتمال زیاد توسط نصب کننده در اولین نصب سیستم عامل اضافه شده است. فقط تحریم نشده یا به طور رسمی پشتیبانی نمی شود، بنابراین فعال نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-10g-554flr-freebsd-driver/m-p/7174600#M179199