پاسخ: درایور HP 10G 554FLR freebsd

بله، من تمام نظرات قبلی را خوانده ام. همانطور که شما پیشنهاد کردید سعی کردم NIC را فعال کنم، اما همچنان POST در dmesg ناموفق بود. من فکر کردم که شاید به یک راننده نیاز دارم، اما فقط می توانم آنهایی را برای RHEL و Suse پیدا کنم. حدس می زنم فقط این کارت را عوض کنم، فقط به این دلیل پرسیدم که شما اشاره کردید که راه اندازی مشابه برای شما کار می کند. به هر حال بابت پاسخ متشکرم
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-10g-554flr-freebsd-driver/m-p/7174597#M179198