پاسخ: درایو جدید HPE MSL 2024؟@soolean


بله، این دستگاه قابل ارتقا است. اما مطمئن شوید که کنترل کننده کتابخانه را برای تشخیص درایو در زمان نصب آزمایش کنید.


امیدوارم این کمک کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/hpe-msl-2024-new-drive/m-p/7200767#M57800