پاسخ: درخواست: گواهی CA با نام مستعار Symantec Class 3 Secure Server SHA256 SSL CA است

@ithelpdesk-dscl این موضوع در اینجا پوشش داده شده است: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/certificate-expiration-warning-symantec-class-3-secure-server/td-p/7182355

دو توصیه مشتری وجود دارد که حذف این گواهی های قدیمی را پوشش می دهد که دیگر استفاده نمی شوند.

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00129965en_us
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=emr_na-a00067457en_us

نیازی به بارگیری نسخه‌های جدید این گواهی‌ها نیست زیرا دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. به سادگی آنها را حذف کنید – با توجه به اخطار توصیه های بالا که آنها برای هیچ چیز دیگری استفاده نمی شوند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/ca-certificate-with-alias-name-symantec-class-3-secure-server/m-p/7187109#M8103