پاسخ: در مورد مشکلات ارتقاء MU6 3.2.2

بله منم همینطور فکر میکنم نسخه قدیمی از رمزگذاری جدید پشتیبانی نمی کند
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/about-3-2-2-mu6-upgrade-problems/m-p/7187573#M8515