پاسخ: در نظر گرفتن تجمع پیوند برای تکثیر همزمان Nimble

ما استفاده از LACP را برای iscsi یا تکرار توصیه نمی کنیم.


وقتی صحبت از ذخیره سازی می شود، از LACP برای NAS (نه SAN) استفاده می کنند. با SAN، نرم افزار چند مسیری طرف میزبان از توزیع یکنواخت ترافیک مراقبت می کند. حتی برای تکرار، پیکربندی LACP را توصیه نمی کنیم، زیرا همانندسازی تنها از 1 پیوند شبکه استفاده می کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/Array-Setup-and-Networking/Link-aggregation-consideration-for-synchronious-Nimble/m-p/7172739#M3045